Zdravlje i medicina

Sve o zabrani tetoviranja u boji od ove godine

Nika Beluhan

Tetovaže su popularan oblik body arta – ima ih najmanje 12% Europljana. U dobnoj skupini od 18 do 35 godina vjerojatno će se dvaput više tetovirati. Zdravstveni rizici korištenja prljavih igala za ubrizgavanje tinte dugo su bili predmet ispitivanja. Sada su analizirani i njihovi problemi vezani uz kemikalije, a njihovi rizici regulirani su na razini EU-a.

Kako bismo zaštitili europske građane, tisuće opasnih kemikalija koje se nalaze u tintama za tetoviranje i trajnoj šminki ograničene su u EU prema Uredbi REACH od siječnja 2022. Ograničenje obuhvaća, na primjer, kemikalije koje uzrokuju rak ili genetske mutacije i kemikalije koje su otrovne za reprodukciju, kao i one koji izazivaju preosjetljivost i iritacije kože. Cilj nije zabraniti tetoviranje već učiniti sigurnijim boje koje se koriste u tetovažama i trajnoj šminki.

Očekuje se da će se kronične alergijske reakcije i druge upalne kožne reakcije na tinte za tetovaže i trajnu šminku smanjiti zahvaljujući ograničenju. Ozbiljniji učinci poput raka, oštećenja naše DNK ili reproduktivnog sustava koji potencijalno potječu od kemikalija korištenih u tintama također bi se mogle smanjiti.

Što su boje za tetoviranje i trajna šminka?

Tetovaža se radi prodiranjem iglom u vanjski sloj kože i ubrizgavanjem tinte u područje ispod kako bi se stvorio dizajn. Gornji sloj kože – epiderma – kontinuirano se obnavlja, pa se kako bi tetovaža potrajala, tinta se ubrizgava u drugi, dublji sloj kože – dermis.

Trajni make-up sličan je tetovaži i koristi se za izradu dizajna koji podsjećaju na make-up. Na primjer, obično se koristi kao olovka za oči ili za poboljšanje boja na koži, licu, usnama i kapcima.

Koji su problemi?

Tinte za tetoviranje i trajna šminka mješavina su nekoliko kemikalija. Mogu sadržavati opasne tvari koje uzrokuju alergije na koži i druge ozbiljnije zdravstvene utjecaje, kao što su genetske mutacije i rak.

Pigmenti tinte također mogu migrirati s kože u različite organe, kao što su limfni čvorovi i jetra. Ponekad se tetovaže uklanjaju laserom koji razgrađuje pigmente i druge tvari u manje čestice. Ako one uključuju štetne kemikalije, proces uklanjanja će ih osloboditi da cirkuliraju u tijelu.

Kako kemikalije koje se koriste u bojama za tetoviranje i trajnoj šminki mogu ostati u tijelu doživotno, postoji i mogućnost dugotrajnog izlaganja potencijalno štetnim sastojcima.

Što je EU poduzela da zaštiti svoje građane?

Europska komisija je 2015. zatražila od ECHA-e da procijeni zdravstvene rizike od kemikalija u bojama za tetovaže i trajnoj šminki te da ispita potrebu za ograničenjem njihove uporabe na razini cijele EU. ECHA je ovu procjenu provela zajedno s norveškim, talijanskim i danskim vlastima. Radu su doprinijele i njemačke vlasti.

Istraga je obuhvatila kemikalije za koje se zna da se koriste u bojama za tetoviranje i trajnoj šminki koje mogu biti opasne za naše zdravlje. Posebna pozornost posvećena je kemikalijama koje su kancerogene, mutagene i otrovne za reprodukciju (CMR); sredstva za preosjetljivost, nadražujuće i korozivne za kožu; tvari koje su korozivne ili štetne za oko; metali; i druge tvari u Rezoluciji Vijeća Europe o zahtjevima i kriterijima za sigurnost tetovaža i trajne šminke.

Vlasti su ispitale zdravstvene rizike ovih kemikalija i istražile dostupnost sigurnijih alternativa. Također su razmotrili socio-ekonomski učinak ograničavanja njihove uporabe, s obzirom na njegove učinke na proizvodnju i poslove u uslužnom sektoru.


Prijedlog ograničenja dostavljen je u listopadu 2017. Odborima za procjenu rizika (RAC) i Socio-ekonomsku analizu (SEAC) na njihovu ocjenu. Opsežna konzultacija o prijedlogu trajala je od prosinca 2017. do lipnja 2018. Nakon toga je održano savjetovanje o nacrtu konačnog mišljenja SEAC-a od prosinca 2018. do veljače 2019. godine.

Mišljenja odbora

Konsolidirano mišljenje RAC-a i SEAC-a poslano je Europskoj komisiji u lipnju 2019. RAC je razmotrio rizike kemikalija za zdravlje ljudi procjenjujući dostupne znanstvene dokaze o opasnostima i rizicima tvari uključenih u prijedlog. SEAC je procijenio prednosti prijedloga za zdravlje ljudi i povezane troškove i druge društveno-ekonomske učinke.

Oba odbora složila su se da bi – uz nekoliko izmjena – prijedlog ograničenja bio najprikladnije sredstvo za kontrolu rizika od opasnih kemikalija u bojama za tetovaže i trajnoj šminki na razini EU-a.

RAC je također procijenio ne bi li se određeni pigmenti ili bojila trebali ograničiti kao što je predloženo. Zaključeno je da se ne mogu isključiti rizici od raka i drugih negativnih učinaka na zdravlje. RAC je primijetio da su informacije dobivene tijekom konzultacija pokazale da su sigurnije i tehnički prikladne alternative trenutno nedostupne za samo dvije boje – Pigment Blue 15:3 i Pigment Green 7. SEAC je razmotrio društveno-ekonomske učinke ograničavanja ova dva pigmenta i preporučio da se industriji da dodatno vrijeme za prepoznavanje i prelazak na prikladne sigurnije alternative.

Sveukupno, SEAC je zaključio da ograničenje ne bi imalo značajne negativne ekonomske učinke na opskrbne lance niti bi dovelo do značajnog povećanja cijena za potrošače. Odbor se također složio da će ograničenje svesti na najmanju moguću mjeru rizike zamjene za žaljenje. Oba odbora složila su se da će predloženo 12-mjesečno prijelazno razdoblje dati potrebno vrijeme dotičnim akterima da prilagode svoje djelovanje.

Odluka Europske komisije i država članica EU

Ograničenje su podržale države članice EU-a u srpnju 2020., a Komisija ga je usvojila u prosincu 2020. Ograničenje usklađuje mjere o opasnim kemikalijama koje se koriste u bojama za tetoviranje i trajnoj šminki na razini EU-a te osigurava da su svi građani EU-a jednako zaštićeni od njih. Prije nije bilo posebnog zakonodavstva na razini EU-a iako su neke države članice imale slično nacionalno zakonodavstvo.

Upotreba više od 4 tisuće opasnih kemikalija u bojama za tetoviranje i trajnoj šminki bit će ograničena. Ograničenje uvodi granice maksimalne koncentracije bilo za pojedinačne ili skupine tvari koje se koriste u bojama za tetoviranje ili trajnoj šminki. Primjeri kemikalija su određene azoboje, kancerogeni aromatski amini, policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), metali i metanol.

Nova pravila primjenjuju se u EU/EEA od 4. siječnja 2022., a za Pigment Blue 15:3 i Pigment Green 7 – gdje su Komisija i države članice EU-a dogovorile prijelaz od 24 mjeseca – od 4. siječnja 2023.

Ograničenje također zahtijeva da mješavine namijenjene za tetoviranje i trajni make-up imaju spomenutu upotrebu na svojim naljepnicama. Oznaka također mora sadržavati popis sastojaka i relevantne sigurnosne izjave.

Kako bi zajamčila zaštitu ljudi i dugoročno, Komisija je odlučila da će ograničenje u budućnosti automatski ograničiti na kemikalije koje imaju klasifikaciju na razini EU-a kao kancerogene, mutagene, kao senzibilizator kože, koje su korozivne za kožu i koje nadražuju kožu i oči.

Izvor: ECHA

Možda će vas zanimati